گزین‌گویه 38

عادت مهارت‌ساز است؛ چه مهارت نوشتن باشد چه مهارت ننوشتن.    

گزین‌گویه 36

تا زمانی‌ که میل به شنیدن داریم، ارتباط تازه خواهد ماند.

گزین‌‌گویه 35

داستان، یگانه زبانی است که الفبای آن در روان بشر جاری است.