آخرین داستانک‌ها
آخرین داستانک‌ها
مقاله‌های برتر
مقاله‌های برتر
گزین‌گویه‌ها
گزین‌گویه‌ها

تا وقتی هدفی نداریم، هیچ‌ فعالیتی بیهوده نیست.

«ثبت دیدگاه»

عادت مهارت‌ساز است؛ چه مهارت نوشتن باشد چه مهارت ننوشتن.    

«ثبت دیدگاه»

تا زمانی‌ که میل به شنیدن داریم، ارتباط تازه خواهد ماند.

«ثبت دیدگاه»

داستان، یگانه زبانی است که الفبای آن در روان بشر جاری است.

«ثبت دیدگاه»

بخواه، بگذار اولین تفاوت تو با بقیه، خواستن باشد.

«ثبت دیدگاه»

برای کسب تجربه انتخاب کنید؛ تجربه که باشد، انتخاب راحت می‌شود.

«ثبت دیدگاه»

مشکل این است که اغلب حجم فکری را با حجم کاری اشتباه می‌گیریم.

«ثبت دیدگاه»

کافی است انفعال را یک ویژگی خوب بدانیم، آن‌گاه هر اقدامی گناه خواهد بود.  

«ثبت دیدگاه»