مقاله‌ «داستانک‌ چیست؟»

«فرانک توماس به شانس معتقد بود. فرانک خیلی زیاد سیگار می‌کشید ولی می‌دانست محال است از حمله‌ی قلبی یا سرطان ریه بمیرد. فرانک همیشه سیگار می‌کشید. یک روز شیر گاز آشپزخانه‌اش نشت کرد. فرانک گفت چیز زیادی درباره‌ی نشت گاز نمی‌داند. حق با فرانک بود. او از حمله‌ی قلبی یا سرطان ریه نمرد.» داستانکی از […]