داستانک «اخراج مدرس»

وارد کلاس می‌شود. شوق هنرجویان او را به وجد ‌آورده. جلسه‌ی بازخورد است. می‌نشیند. بعد از خوش و بش کوتاهی بررسی متن‌ها آغاز می‌‌شود. به نوشته‌ها چشم می‌دوزد. با خواندن هر اثر از قوت و ضعف متنش می‌گوید. به همین شیوه یک ساعت پیش می‌رود. بی‌وقفه. خیره به متن‌ها. با پایان نوشته‌ها، سرش را بالا […]